Hivatalos‎ > ‎Intézmények‎ > ‎Gimnázium‎ > ‎

Miben vagyunk mások?


Tehetséggondozás

A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésünk hetedik, nyolcadik és kilencedik évfolyama a tehetség felismerő, a tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyama a tehetség kibontakoztató szakasz.
A tehetség felismerése és gondozása összetett tevékenység: a diák, szülők, osztályfőnök és szaktanárok együttműködése elengedhetetlen az eredményes fejlesztéshez. Különféle módszerek alkalmazásával, pl. tanári jellemzés, tesztek, kérdőívek, a segítő pedagógus véleménye, szülők, tanulótársak jellemzései alapján térképezzük fel az egyéni tehetségterületeket, és fejlesztjük a képességeket.
A kiemelkedő tehetségek munkáját mentor tanár segíti a legváltozatosabb módon és eszközökkel – információval, útmutatással, követendő példákkal, fejlesztő feladatokkal,
személyes beszélgetésekkel, közös munkával stb. (A mentor olyan nevelő, aki egy meghatározott tehetségterületen kiemelkedő ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik, és önzetlenül, jellemzően szakmai szempontból segíti a hozzáfordulók tehetségének kibontakozását.) A mentor és az általa mentorált tehetség között egyedi kapcsolat jön létre, mely keretében a mentor hosszabb idejű együttműködés során gondozza a tehetséget.
A kiemelkedően tehetséges tanulók pályázat útján kerülhetnek be egy olyan kis csoportba, amely mentor tanár irányítása és segítése mellett működik.

Iskolánk a tehetséggondozást támogató partneri kapcsolatban áll a SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoportjával 2013-tól.

Kutatásuk célja egy online diagnosztikus rendszer kidolgozása általános iskolás korú diákok részére. A rendszer, ha elnyeri végleges formáját, alkalmas lesz arra, hogy a tanulók fejlődését évente több alkalommal felmérje, az esetleges lemaradásokat időben jelezze, és így támogassa a pedagógusok oktatómunkáját.

Ennek az országos rendszernek a fejlesztéséhez iskolánk idén is segítséget nyújt oly módon, hogy az 5.A és 7.A osztályosokat tanórai keretben 
online teszteket töltenek ki.

 

Emelt óraszámú nyelvoktatás minden évfolyamon


1. idegen nyelv óraszáma
angol/német


2. idegen nyelv óraszáma
angol/német/olasz/francia

Specializáció óraszáma (1. és/vagy 2. nyelv)

5. évfolyam

4

nincs

nincs

6. évfolyam

4

nincs

nincs

7. évfolyam

4

nincs

8. évfolyam

4

2

nincs

9. évfolyam

4

4

nincs

10. évfolyam

4

4

1

11. évfolyam

3

3

2

12. évfolyam

3

3

2


7. évfolyamtól második idegen nyelv

Iskolánk gimnáziumi 7. évfolyamától lehetőség van 2. idegen nyelv választására, az alábbi idegen nyelvek közül: 
angol, német, olasz, francia

Egyéni tanulmányi utak, specializáció

A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésünk tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyama a tehetség kibontakoztató szakasz, amelynek kiemelt képzési célja, hogy előkészítse a tanulókat a kiszemelt pályára, a továbbtanulásra. A tanórákon az emelt szintű képzést nem tagozat formájában, hanem úgynevezett egyéni tanulmányi utak kialakításával kívánjuk megvalósítani. Ez lehetővé teszi, hogy egy osztályon belül több fajta, akár egymástól eltérő tanulmányi területeken is magas szintű képzésben részesüljenek diákjaink heti plusz 2 órában a következő tantárgyakból: idegen nyelv, biológia, kémia, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem. Egy diák tanulmányi eredménytől függően maximum 2, esetleg 3 tantárgyból jelentkezhet specializációra (emelt szintű képzésre) 9. évfolyam végén szülővel és szaktanárokkal való egyeztetés után.


Osztozó program 9-10. évfolyamon

Osztozó – avagy beszélgetések felnőtt önmagammal

A beszélgető órák célja, hogy diákjainknak lehetőséget kínáljunk az életüket érintő és befolyásoló témákkal személyesen találkozni, köztük eligazodni, személyes állásfoglalást kialakítani.

Arra hívjuk őket, hogy önmagukról, a másik emberről, az őket körülvevő világról új módon tanuljanak: elsősorban azáltal, hogy észreveszik, mi hat rájuk, reflektálnak a saját tapasztalataikra, megtalálják azokat kérdéseket, amik foglalkoztatják őket, és meglátásaikat készek megosztani egymással, elfogadva a közös töprengést. Ilyen munkára szerződik diák és tanár az indulásnál.

 Tanulás ez – iskolában, de nem „iskolás” módon. Órai keretben, de a megszokott tanóra menetétől eltérően.

 A beszélgető óra a tapasztalati tanulás helye. Olyan tanulási helyzetet hoz létre, ami lehetővé teszi a tapasztalatok reflexív feldolgozását. Hiszen akkor vesszük észre, milyen változás tenne jót az életünkben, ha az átélés reflexióval párosul.  

A beszélgető órákon arra is reflektálunk, mit jelent hívőként, keresztényként közelíteni e témákhoz, de a hit kérdéseit nem az élet többi vonatkozásitól elválasztva külön tárgyaljuk, hanem a hit természetének megfelelő helyen: az élet kérdéseibe integrálva.  

A gimnáziumi évek befejeztével olyan diákot szeretnénk útra bocsátani, aki felnőttként nem sodródik gondolkodás nélkül arra, amerre épp a körülötte lévő világ vinné, hanem tudatos:

 • törekszik saját maga, társai és az őt körülvevő valóság megértésére
 • odafigyel arra, ki ő, ki a másik
 • észreveszi, mi történik benne, körülötte, mi hat rá, s ő hogyan hat
 • kutatja, mi igazán fontos számára, milyen cél vonzza, s mi igazítja el döntéseiben
 • nem túléli, hanem átéli az életét

 Szeretnénk diákjaink kísérőjévé válni iskolai éveik alatt abban a folyamatban, aminek során gyerekből felnőtté válnak. Támogatjuk őket az átmenet a nehézségeiben, s készítjük őket a felnőtt élet kihívásaira. Újra meg újra feltesszük a kérdést, diákjaink figyelmét a jövőre irányítva: milyen felnőtté szeretnél válni? Segítjük őket, hogy észrevegyék, mik azok a lehetőségek, amik a jövőben rendelkezésükre állnak. Arra bátorítjuk őket, hogy keressék életük irányát, célját, s hogy legyen tervük a jövőjükről, ami meghatározza, hogyan alakítják jelenüket.

 Témakörök 4 félévre (félévenként 6 foglalkozás):

1. Életkészségek

2. Identitás

3. Csoprotdinamika

4. Kommunikáció, párbeszédkultúra


Diákok mondták:

„Azért szeretek a Karolina Gimnáziumba járni, mert:
 • Magas színvonalú az oktatás, a kötelező tananyagot a tanárok érdekességekkel is fűszerezik. Izgalmas, otthon elkészítendő kreatív feladatokat is kapunk. Az órák jó hangulatúak.
 • A tanárokat a diákok személyisége is érdekli, nem csak a tudása.
 • Bizalommal fordulhatok tanáraimhoz, többségük jóindulatú, kedves, segítőkész.
 • Jó programokat szerveznek a tanításon kívül, pl. majális „az osztálykirándulások királyak!”
 • Hasonló gondolkodású emberek között lehetek, a keresztény értékrend dominál.
 • Összetartó közösségek alakulnak ki az osztályon belül és az osztályok között is.
 • „Az osztályközösség megtartó szerv, amely nem hagyja, hogy kiess az élet ritmusából vagy, hogy elcsüggedj, mert mindig van olyan, aki segítségedre van a Te problémád megoldásában.”
 • „Azt érzem, ez a közösség egy nagy kör. Fogjuk egymás kezét, és nem ijedünk meg, ha baj van. Vigyázunk egymásra. És be tudunk fogadni új tagokat, a legkisebbektől a legnagyobbakig.”
 • Itt mindenki egyenrangúnak érezheti magát, nem számít, pl. milyen ruhát viselek. Nincs megkülönböztetés, klikkesedés.
 • Sok lehetőség van sportolásra: több edzés közül lehet választani (kosárlabda, röplabda aerobik) és heti három testnevelés óra van.
 • Művészeti iskola helyben van, sok lehetőség közül választhatunk. (hangszerek, magánének, grafika, kézművesség).
 • Testvérosztályokkal jó a kapcsolat. (általános iskolai és piarista osztályokkal is).
 • Finom az ebéd.
 • Rendezett az épület, tiszták a mosdók és szép a kert.


Keresztény-Katolikus 

Hit - Vallás - Egyház
Alapelvünk a keresztény értékrend és hiteles életvitel kialakítása.
 • Keresztény felnőttekké szeretnénk nevelni diákjainkat, együttműködve a családokkal. Ezt szolgálják a közös együttlétek: havonkénti közös mise, a családokkal közös iskolai és osztályprogramok; a hitoktatás, lelkigyakorlatok, táborok és mindenekelőtt az osztályfőnök személyes törődése.
 • Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink azokat az eseményeket is figyelemmel kísérjék, amelyek az Egyházon belül játszódnak le, valamint hogy iskolánk fiataljai az Egyház és a civil társadalom aktív tagjai legyenek.
 • Természetesen nyitottak vagyunk más felekezetbeli diákok iránt is, szeretettel várjuk őket is iskolánkba.

Személyes törődés, odafigyelés

Tehetséggondozás - Felzárkóztatás - Készségfejlesztés
 • Arra törekszünk, hogy iskolánkban a diákok személyisége egyre harmonikusabb és teljesebb legyen, ezért az értelmi képzés mellett hangsúlyt helyezünk mindarra, ami őket „egész-ségessé” teszi: Így fontosnak tartjuk a lelki, érzelmi, akarati és esztétikai nevelést, valamint a manuális készségek és a mozgáskultúra fejlesztését is. Alapelképzelésünk a teljes személyiség fejlesztése, ezért a művészeti oktatás iskolánkban intézményi keretek között zajlik
 • Célunk a helyes önismeretre való nevelés, azaz az értelmi, érzelmi, akarati fejlődés egészséges aránya, a sikerek és kudarcok feldolgozásának segítése, valamint a kezdeményezőkészség, önállóság, a személyiség maximális tiszteletének kialakítása és az egészséges versenyszellem megteremtése.
 • A tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítunk. Gimnáziumunk diákjai szerepelnek a szaktárgyi és műveltségterületi versenyeken, vetélkedőkön, városi, megyei, sőt országos szinten is. A sportversenyeken való rendszeres részvétel összekapcsolódik az egészséges életmódra nevelés programjával.
 • Hangsúlyos a nyelvoktatás, a középfokú nyelvvizsga megszerzése az érettségiig.
 • Fakultatív órákon készítjük fel diákjainkat az egyetemi felvételikre.

Közéletre nevelés 

Felelős, együttműködő, a társadalom és a kor problémáira választ, megoldást kereső magyar polgár

 • Hisszük, hogy az embert a közéletre is nevelni kell.
 • A nevelés során a közéleti értékek megismertetése, megértetése és szabad elfogadtatása ezért elengedhetetlen. A közért való felelősség kötelez a közügyek iránti érdeklődésre, mások álláspontjának megismerésére és mérlegelésére. Lehetőleg fiatal korban rá kell jönnie az embernek arra, hogy nem természetellenes, ha mások véleménye különbözik az övétől. Ez a véleménykülönbség hasznot hozó lehet mind a köz, mind az egyén szempontjából.
 • Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink az iskolapadból kikerülve társadalmi kérdések iránt érzékeny, nyitott polgárai legyenek Magyarországnak és Európának, és a közéletben lehetőségeikhez mérten aktív és felelős szerepet vállaljanak.
 • Kiemelten fontosnak tartjuk az együttműködési képesség, az empátia készség fejlesztését, a közösségépítést; a munka, az erőfeszítés és az általa létrehozott szellemi és anyagi javak megbecsülését, valamint a teljes ember számára nélkülözhetetlen kezdeményezőkészség, önállóság, a személyiség maximális tisztelete, egészséges versenyszellem kialakítását.

Szociális érzékenység

A család után az iskola a legfőbb helye a szocializációnak
Interetnikus projekt - Szeretetszolgálat - Környezettudatos nevelés
 • Célunk, hogy iskolánkból olyan diákok kerüljenek ki, akik a társadalom problémáira nyitottak, azokra aktívan reflektálni képesek.
 • Külön figyelmet szentelünk a társadalmi nevelésnek, hisz a család után az iskola a legfőbb helye a szocializációnak. Tanítványainkból szolidáris, toleráns személyiségeket szeretnénk nevelni.
Sokoldalú közösségi és képzési programot kezdeményezünk, amely lehetővé teszi, hogy a diákok olyan hasznos társadalmi ismeretek birtokába jussanak, amelyek alkalmassá teszik őket a társadalomban való eligazodásra és aktív részvételre.
 • Gimnáziumunk a kezdetektől, 2000. tavasza óta vesz részt a Magyar Pax Romana szervezésében indult Interetnikus Tréningen. A program során három gimnázium roma, nem-roma diákjai vesznek részt. E program a roma kérdést nem a hagyományos módon, a roma közösségek életmódjavítása, képzése oldaláról közelíti meg, hanem elsősorban a befogadó közegre irányul, ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a társadalom a romák iránt nemcsak nyitott és toleráns, hanem szolidáris, elfogadó, segítő és együttműködő környezetté váljon.
 • Diákjaink számára a Szeretetszolgálat is lehetőséget ad a keresztény hit gyakorlati megélésére, valamint olyan értékek kibontakoztatására, mint a szeretet, a jóság, a becsületesség, az őszinteség, a szorgalom, az önzetlenség, a segítőkészség, a tolerancia és a felelősségérzet.
 • A környezetvédelem fontosságát, a környezettudatos gondolkodást mindennapjaink során is hangsúlyozzuk (szelektív hulladékgyűjtés, környezettan tantárgy, osztályprogramok).
Meggyőződésünk, hogy a Karolina Gimnázium a magyar jövő formálásának fontos műhelye.

Gimnázium hírei

 • Meghívó ünnepségre Március 13-án iskolai ünnepségünk alkalmából a 8.A  előadja: Kemény András: Dacolva viharral c. darabját (dramaturgja Pétery Veronika) Szereplők:  A gyermek Kossuth ZsuzsannaDobay Kinga  A felnőtt Kossuth Zsuzsanna ...
  Létrehozta: Mária Kisvárdainé Dusa, 2020. márc. 10. 2:28
 • A Zrínyi Ilona Matematikaverseny eredményei A Zrínyi Ilona Matematikaverseny eredményei a következők:5. évfolyam4. Kószó Ferenc  bejutott az országos döntőbe9. Tóth Marcell10. Shiller ViktorCsapatban 2. helyezést értek el.6. évfolyam6 ...
  Létrehozta: Mária Kisvárdainé Dusa, 2020. márc. 9. 6:07
 • Szép Magyar Beszéd verseny Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny Csongrád megyei fordulóján Veres Kata 11.A osztályos tanuló 1. helyezést ért el. Ezzel továbbjutott a győri országos versenyre.  Felkészítő tanára: Szabó Mária
  Létrehozta: Mária Kisvárdainé Dusa, 2020. márc. 8. 8:30
 • Öregdiák-találkozó Kedves egykori patronás, svetitses, karolinás és SZIGNUM-os tanítványaink, jelenlegi és egykori kollégáink! Folytatjuk a tavaly megkezdett hagyományt, hogy a húsvét utáni szombaton Budapesten a Patronában nagy találkozót szervezünk. Aki ...
  Létrehozta: Mária Kisvárdainé Dusa, 2020. márc. 8. 8:26
 • Olasz fordítóverseny eredménye Az Európai Unió által kiírt 2019. évi Juvenes Translatores fordítóversenyen 5 diákunk vett részt és fordított le egy angol/francia/olasz szöveget. Országonként csak egy nyertes diákot választottak ki, de ...
  Létrehozta: Mária Kisvárdainé Dusa, 2020. márc. 8. 8:22
1 - 5 bejegyzés látható (összesen 101 van). További elemek »